فرم پرسشنامه تفاهم نامه همکاری
شرکت نوآوری و فناوری اطلاعات شیوا پرداز کرمان (سهامی خاص)

لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمائید
مایل به همکاری جهت :
می باشم.
سوابق تحصیلی شماره 1
سوابق تحصیلی شماره 2
سوابق تحصیلی شماره 3
سوابق تحصیلی شماره 4
زبان شماره 1
زبان شماره 2
زبان شماره 3
زبان شماره 4
دوره شماره 1
دوره شماره 2
دوره شماره 3
دوره شماره 4
سابقه شغلی شماره 1
سابقه شغلی شماره 2
سابقه شغلی شماره 3
سابقه شغلی شماره 4

نام فردی که بتوان در صورت لزوم توسط وی با شما تماس گرفت یا در مواقع اضطراری با ایشان صحبت نمود :

تعهد نامه

اینجانب ----- متعهد می گردم با کمال دقت و صراحت به سوالات این پرسشنامه به صورت صحیح و کامل پاسخ داده ام و شرکت شیوا پرداز کرمان مجاز است هرگونه تحقیقی که لازم بداند درباره اینجانب به عمل آورد و در صورت عدم صحت مواد فوق شرکت شیوا پرداز کرمان می تواند طبق قوانین داخلی خود با اینجانب برخورد نماید . شرکت شیوا پرداز کرمان در پذیرش یا عدم پذیرش اینجانب اختیار کامل دارد و همچنین اقرار می نمایم تکمیل این فرم هیچ گونه تعهد استخدامی برای شرکت شیوا پرداز کرمان ایجاد نمی نماید.